Kancelaria

Kancelaria adwokacka i doradztwa podatkowego adwokata Karola Knofliczka zapewnia kompleksowe wsparcie prawne dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, spółek oraz stowarzyszeń.

Kancelaria zapewnia wsparcie swoim klientom w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, jak również występując w ich imieniu w toczących się postępowaniach karnych, cywilnych, administracyjnych czy podatkowych.

Kancelaria współpracuje z doświadczonymi specjalistami, w tym adwokatami, doradcami podatkowymi, aplikantami adwokackimi, księgowymi, biegłymi oraz rzeczoznawcami.

Podejście Kancelarii do prowadzonych spraw charakteryzuje w otwartość i zrozumienie potrzeb klienta, elastyczność, indywidualne spojrzenie oraz terminowość.

Kancelaria działa na terenie całej Polski. Dostosowując się do potrzeb, Kancelaria oferuje wsparcie prawne w tradycyjnej formie spotkań z klientem, jak również drogą konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

O mnie

Adwokat, doradca podatkowy nr wpisu 13576, mediator.

Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Absolwent studiów podyplomowych „Prawo karne skarbowe i gospodarcze” organizowanych przez Katedrę Prawa Karnego na WPiA UJ (ukończone z wynikiem bardzo dobrym).

Uzyskał tytuł mediatora nadany przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Doświadczenie w branży usług prawnych zdobywa od 2013 roku, początkowo w ramach współpracy z renomowanymi krakowskimi kancelariami prawnymi, a następnie w ramach własnej kancelarii adwokackiej.

Doświadczony karnista. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z obrotem nieruchomościami, problemy prawne występujące na tle stosowania prawa łowieckiego oraz uprawiania myślistwa i gospodarki łowieckiej, a także prawne aspekty ochrony środowiska (przyrody) oraz szeroko rozumiane prawo cywilne, gospodarcze i podatkowe.

Przez pięć lat prowadził zajęcia dydaktyczne z prawa cywilnego dla studentów prawa w ramach działalności Koła Naukowego Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W ramach działalności pro bono doradza osobom ubogim.

Pasjonat dzikiej przyrody, łowiectwa, muzyki oraz pieszych wędrówek górskich.

Zakres usług

Prawo karne

- występowanie w roli obrońcy oskarżonego (podejrzanego) w procesach karnych, o wykroczenia, karno-skarbowych oraz postępowaniach dyscyplinarnych;
- pełnienie funkcji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (bądź prywatnego) i reprezentowanie interesów pokrzywdzonego;
- występowanie w roli pełnomocnika świadków w procesach karnych; opracowywanie i składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw;
- przygotowywanie opinii prawnych oraz udzielania ustnych lub pisemnych konsultacji w przedmiocie ryzyka powstania odpowiedzialności w kontekście danego przedsięwzięcia;
- analizowanie przepisów karnych na potrzeby klienta.

Nieruchomości

- badanie stanu prawnego nieruchomości;
- podejmowanie działań prawnych w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym związanych z kwestiami spadkowymi;
- występowanie w postępowaniach o zniesienie współwłasności, dział spadku, ustanowienia służebności, stwierdzenie zasiedzenia etc.;
- prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z nieruchomościami, w tym w szczególności budowlanych, wywłaszczeniowych, planistycznych;
- przygotowywanie i analizowanie dokumentów, umów, wniosków - związanych z dokonywanymi czynnościami, których przedmiotami są prawa rzeczowe na nieruchomości, tj. np. zbywanie i nabywanie nieruchomości (gruntów, budynków, mieszkań), wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości, ustanawianie hipotek, służebności, innych obciążeń etc.

Prawo łowieckie i broń palna

- bieżące doradztwo prawne na rzecz kół łowieckich, myśliwych oraz stowarzyszeń w kwestiach związanych z łowiectwem;
- reprezentowanie myśliwych przed organami Polskiego Związku Łowieckiego (m.in. w sprawach o przyjęcie lub wykluczenie z koła łowieckiego) oraz Sądami Łowieckimi w sprawach o przewinienia łowieckie;
- występowanie przed organami Policji oraz sądami w sprawach związanych z wydaniem lub cofnięciem pozwolenia na posiadanie broni palnej oraz innych kwestiach związanych z posiadaniem lub obrotem bronią palną.

Ochrona środowiska i przyrody

- sporządzanie opinii oraz uwag odnośnie interpretacji przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska i przyrody na potrzeby realizacji inwestycji, a także w toku postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych;
- reprezentowanie przed organami administracji publicznej oraz sądami w sprawach z zakresu ochrony środowiska (m.in. o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie stanu poprzedniego, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, kar administracyjnych oraz odpowiedzialności za szkody na środowisku), w tym sporządzanie skarg, odwołań i zażaleń;
- kompleksowe doradztwo prawne w zakresie aspektów związanych z gospodarowaniem odpadami;
- występowanie w postępowaniach w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (tzw. decyzje środowiskowe).

Prawo cywilne i gospodarcze

- sporządzanie i analiza wszelkich umów handlowych - w obrocie gospodarczym, jak również z konsumentami;
- bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw; sporządzanie umów spółek, kontaktów handlowych, dokumentów korporacyjnych (uchwał, regulaminów) wsparcie prawne w przeprowadzaniu procesu budowlanego;
- przygotowywanie opinii prawnych oraz udzielanie ustnych lub pisemnych konsultacji; wsparcie w procesie negocjacji warunków umów;
- reprezentowanie w sprawach cywilnych przed sądami i komornikami, w tym m.in. o zapłatę, wykonanie umowy, stwierdzenia nabycia spadku; reprezentowanie przed kontrahentami;
- przygotowywanie wstępnej taktyki procesowej oraz metodyki działania w danej sprawie.

Prawo podatkowe

- reprezentowanie przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych oraz kontrolach podatkowych, w tym sporządzanie skarg, odwołań i zażaleń;
- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; sporządzanie opinii prawnopodatkowych; sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych;
- wsparcie w zakresie rozliczeń podatkowych transakcji związanych z obrotem nieruchomościami;
- wsparcie w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz przeprowadzenia przekształceń przedsiębiorstw;
- opracowywanie optymalizacji podatkowych;
- przeprowadzanie audytów podatkowych.

Kontakt

Karol Knofliczek

Kancelaria adwokacka i doradztwa podatkowego